بانک صوت Archives -

شب اول کاروان زیارتی مشهد مقدس | نوروز 1401

سخنرانی | شرح مناجات شعبانیه (1) کاروان زیارتی مشهد مقدس

شب دوم کاروان زیارتی مشهد مقدس | نوروز 1401

سخنرانی | شرح مناجات شعبانیه (2) کاروان زیارتی مشهد مقدس

سخنرانی | شرح مناجات شعبانیه (3) کاروان زیارتی مشهد مقدس

شب سوم کاروان زیارتی مشهد مقدس | نوروز 1401

سخنرانی | شرح مناجات شعبانیه (4)

سخنرانی | شرح مناجات شعبانیه (5)

سخنرانی | برگزیدگی

سخنرانی | توجه (1)، شب نوزده ماه مبارک رمضان

سخنرانی | توجه (2)، شب بیست و یک ماه مبارک رمضان

سخنرانی | توجه (3)، شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

سخنرانی | شرح مناجات شعبانیه (6)

سخنرانی | شرح مناجات شعبانیه (7)

سخنرانی | چه باید کرد؟(1) ، شب رحلت پیامبر اکرم(ص)