آخرین بروز رسانی جامعه مجازی رهپویان

یاد و خاطره سفر به مناطق جنگی جنوب کاروان کانون فرهنگی رهپویان وصال متن سخنرانی خود کنترلی - قسمت پنجم
به اندازه‌ای که معنویت درشت است، به همان اندازه امتحان، خدعه، مکر و حمله ی شیطان هم درشت است و فربه تر می شود. وقتی نور تو بالا می رود، میزان ظلمتی که به تو حمله می کند هم، حتماً بالا می رود.
تبليغات